อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
บลจ.ทหารไทยส่ง “กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10%”
ที่มา Money Mart - 7 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


บลจ.ทหารไทยส่ง “กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10%”

รับโอกาสดัชนี Nikkei เติบโต และ แนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่นสดใส

 

          ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้กำหนดเปิดเสนอขาย ‘กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10%’ ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management แห่งประเทศญี่ปุ่น มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่น้อยกว่า 90% ตลอดเวลา  ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว และกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 นี้”

          “ในมุมมองแบบ Global Investor นั้น การฟื้นตัวของหุ้นญี่ปุ่นถือเป็นโอกาสของผลตอบแทนและช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้ ในขณะที่ภาครัฐของญี่ปุ่นกำลังดำเนินตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังนั้นเชื่อได้ว่าจะทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวและส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวขึ้นได้  นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและค่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเองโดยตรง เช่นมุมมองจากดัชนี Large Enterprise Tankan Index ก็ออกมาใกล้ระดับเดิมก่อนเกิดวิกฤตซับไพร์มเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา และเมื่อมองในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนั้น ระดับราคาหุ้นญี่ปุ่น (คือ อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/EPS) และ ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ) มีมูลค่าพื้นฐานที่ยังคงต่ำกว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาและหุ้นยุโรปอยู่ และนับแต่ต้นปีกระแสเงินทุน (Fund Flow) ก็ยังคงไหลเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวนไม่แน่นอนจากแรงกดดันทางการเมืองในช่วงนี้  จึงถือเป็นโอกาสทางการลงทุนที่ดี”
    
          “กองทุนหลัก Nikkei 225 Exchange Traded Fund เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Nikkei 225 ซึ่งประกอบด้วย หุ้นบลูชิพบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำ ถือเป็นกองทุน ETF ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในลักษณะเดียวกันในตลาดหุ้นโตเกียว คือมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงถึง 1.8 ล้านล้านเยน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)  องค์ประกอบของดัชนี Nikkei 225 มีความสมดุลของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดี และประกอบด้วยหุ้นบลูชิพบริษัทจดทะเบียนเจ้าของแบรด์ระดับโลกที่คุ้นเคย อาทิ Toyota, Honda, Sony, Panasonic, Canon, Asahi, ANA, KAO, UNIQLO, และ 7-Eleven เป็นต้น” ดร.สมจินต์กล่าวเพิ่มเติม

          กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10% นั้น ออกแบบในลักษณะ Trigger Fund โดยกำหนดเป้าหมายทำกำไรรวม 10% ใน 1 ปี โดยระหว่างทางเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 บาท (ร้อยละ 5) จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติทรัพย์สินของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 11 บาท บริษัทฯจะสับเปลี่ยนทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือทั้งหมดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน

          ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 10% หรือสนใจการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆภายใต้การจัดการของบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร 1725 หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัท ได้แก่ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตัวแทนการสนับสนุนการขาย และทางอินเตอร์เนตผ่านเวปไซด์ www.tmbam.com

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

7 มีนาคม 2557