อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวง ส่งเสริมการวางแผนการออมและการลงทุนต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมวางแผนการออม 2557
ที่มา Money Mart - 10 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                     Press Release


 

 

กองทุนบัวหลวง ส่งเสริมการวางแผนการออมและการลงทุนต่อเนื่อง 

ผ่านโปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving Planner 2014)


          กองทุนบัวหลวง ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการออมและการลงทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา “โปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving Planner 2014)” ซึ่งพัฒนาเพิ่มเติมมาจากโปรแกรม “Bualuang Funds: บันทึกรับ-จ่าย” และสนับสนุนสืบเนื่องกับ “BBLAM Wealth Program” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในการวางแผนการเงิน มีวินัยในการออมและการลงทุนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และ เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเบื้องต้น

 

          นางสายสมร ผ่องบรรเจิด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่าโปรแกรมวางแผนการออม 2557 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ สามารถบันทึกข้อมูลสถานะทางการเงินได้ 4 ขั้นตอน คือ ข้อมูลรายการคงที่ ได้แก่ รายรับคงที่ และรายจ่ายคงที่ โดยสามารถระบุวันที่และเดือนว่า รายการคงที่นั้นๆ เกิดขึ้นในทุกๆ เมื่อใด สำหรับรายจ่ายคงที่บางประเภทที่จ่ายเพียงปีละครั้ง เช่น การจ่ายภาษีรถยนต์ ก็จะสามารถระบุวันที่แน่นอนในแต่ละปีได้เช่นกัน ข้อมูลการออมและการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) รายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุน (แบบรายครั้ง) และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (RMF/LTF) ข้อมูลรายการผันแปร ได้แก่ รายรับผันแปร และรายจ่ายผันแปร และ ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สิน ได้แก่ สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ส่วนตัว สินทรัพย์เพื่อการลงทุน หนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว

 

          เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูการสรุปรายงานต่างๆ ได้แก่ สรุปรายงานประจำเดือน จะแสดงรายการเปรียบเทียบรายรับ รายจ่าย เงินออม และเงินคงเหลือ พร้อมทั้งเปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายคงที่และรายจ่ายผันแปรในแต่ละเดือน สรุปรายงานประจำปี จะแสดงเปรียบเทียบรายรับ รายจ่าย เงินออม และเงินคงเหลือ พร้อมทั้งเปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายคงที่และรายจ่ายผันแปรของทั้งปี รายงานงบดุล พร้อมแสดงผลการตรวจสุขภาพการเงินพร้อมคำอธิบาย และรายงานงบกระแสเงินสด ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม/ แก้ไขการบันทึกข้อมูล เพื่อให้การวางแผนเป็นไปตามเป้าหมายการออมและการลงทุนตามที่ตั้งใจไว้

 

          ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด “โปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving Planner 2014)”  นี้ ได้ทาง http://www.bblam.co.th/bblam/Saving_Planner2014.zip  หรือเข้าเว็บไซต์ www.bblam.co.th  แล้วคลิก banner “โปรแกรมวางแผนการออม 2557” ทางขวามือ แล้วกด save file ซึ่งจะประกอบด้วย ไฟล์ “Saving Planner2014” และไฟล์ “ตัวอย่างวิธีการกรอกข้อมูล” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

10 มีนาคม 2557