อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
บัวหลวงตราสารหนี้ เพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนไว้วางใจ เติบโตต่อเนื่อง
ที่มา Money Mart - 26 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                     Press Release

 


บัวหลวงตราสารหนี้ เพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท

หลังผู้ลงทุนไว้วางใจ เติบโตต่อเนื่อง

 


          กองทุนบัวหลวง ขออนุมัติเพิ่มขนาดกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) อีก 10,000 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท หลังจากที่กองทุนมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนเข้ามาโดยตลอด ทั้งจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม จนทำให้ขนาดกองทุนดังกล่าวเติบโตขึ้นตามลำดับ โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่  9,337.55 ล้านบาท มีมูลค่า 10.9955 บาทต่อหน่วยลงทุน และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนที่ 5.55% ต่อปี ย้อนหลัง 6 เดือนที่ 5.07% ต่อปี ย้อนหลัง 1 ปีที่ 3.64% ต่อปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 3.22% ต่อปี ทั้งนี้ผลการดำเนินงานต่อปีตามเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.49% 3.78% 3.07% และ 3.34% ตามลำดับ

 

           กองทุนตราสารหนี้ต่างๆ ของ กองทุนบัวหลวง มีกลยุทธ์บริหารการลงทุนแบบ Active Management ที่ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพของตราสารหนี้และเงินฝากที่จะลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี มีสภาพคล่องสูง เพราะสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และได้รับเงินคืนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

 

           กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่จะลงทุนได้จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Investment Grade ขึ้นไป

 

           ผู้สนใจกองทุนตราสารหนี้ของกองทุนบัวหลวง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ บัวหลวงโฟน 1333

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

26 มีนาคม 2557