อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์
ที่มา Money Mart - 23 เม.ย. 57

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ 

โดยเชื่อมั่นว่า หุ้นกลุ่ม Health Care เป็น “Super Sector” ในทศวรรษนี้


 

          นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  กรรมการผู้จัดการ  กลุ่มจัดการกองทุน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า  ล่าสุด  บริษัทได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) อีก 1,300 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่อง จากการมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ

   

          กองทุนบัวหลวงมองว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ หากเป็นกองทุนที่เลือกลงทุนโดยอิงกับภูมิภาค กลุ่มประเทศ หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง การเติบโตก็จะขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยทางการเมืองในที่นั้นๆ ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอน แต่ถ้าอาศัย Theme การลงทุนโดยเลือกกลุ่มธุรกิจ (Sector) ที่เชื่อมั่นว่าจะไปได้ดีในระยะยาวก็จะลงทุนได้หลายประเทศในโลก

 

         อุตสาหกรรม Health Care เป็น Sector ที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก และเป็น Sector ที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญในการกำหนดงบประมาณภาครัฐเนื่องจากพรรคการเมืองจำเป็นต้องสนับ สนุนสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน และยังเป็น “Super Sector” ในทศวรรษนี้ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากสัดส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้ว ทำให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพต้องขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจะได้ประโยชน์จากการเกิดโรคร้ายและโรคแปลกใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้ประโยชน์จากความเสื่อมถอยของสภาวะแวดล้อมและสาธารณูปโภค เช่น มลพิษทางน้ำ เพราะป็นปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

 

         การเติบโตของอุตสาหกรรม Health Care ย่อมจะทำให้หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต และจากการศึกษาพบว่าจะมีจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกมากจากปัจจุบัน 7,000 ล้านคน เป็น 9,000 ล้านคน ในปี 2050 หรืออีก 36 ปีข้างหน้า โดยส่วนที่เพิ่มนั้นมาจากประเทศด้อยพัฒนากว่า 85% ของประชากรโลก นอกจากนี้ อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มจาก 10% เป็น 50% ของประชากรโลก และจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นจาก 67 ปี เป็น 76 ปี

 

         "กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์" เน้นการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกองทุนใน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio อันเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม Health Care ที่บริหารและจัดการโดย Wellington International Management Company Pte Ltd

ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2557 กองทุนหลักดังกล่าวลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 79.3% ยุโรป 10.5% ญี่ปุ่น 7% และอื่นๆ 3.2% โดยการมีสัดส่วนสูงในอเมริกาเหนือนั้นเป็นเพราะหุ้นในกลุ่ม Health Care ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะจดทะเบียนซื้อขายในอเมริกาเหนือซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของ ธุรกิจนี้ แต่การที่บริษัทเหล่านี้เป็น Global Company ดังนั้น กว่า 50% ของยอดขายของบริษัทในสหรัฐอเมริกาจึงมาจากต่างประเทศและมีส่วนของยอดขายที่ มาจากตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

         หากแยกการลงทุนตามกลุ่มธุรกิจย่อย จะพบว่ากองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology 38.9%, Health Care Services 25.9%, Pharmaceuticals 15.4%, Medical Technology 14.5%, และอื่นๆ 5.3% เนื่องจาก Wellington มีมุมมองที่ดีในหุ้นกลุ่ม Biotechnology ว่าจะเป็น Growth Stocks ของ Health Care Sector ต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ใหม่ๆ ได้สูงมาก ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะมีมูลค่ามหาศาลและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ใน ระยะยาว

 

         แนวคิดในการลงทุนระยะยาวใน Healthcare Sector ทั่วโลกดังกล่าว สะท้อนอยู่ในผลการดำเนินงานของ “กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์" (BCARE) แล้ว ตามตารางข้างล่างนี้

 

 

ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (%) * [ณ 28 มีนาคม 2557 ]

กองทุนเปิด 

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตั้งแต่เริ่ม 

ตั้งกองทุน 

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)

6.11

19.55

38.84

91.16

146.70

92.94

MSCI World Health Care Index

3.15

17.22

36.45

79.90

108.01

51.16

S&P Global 1200 Health Care Index

3.11

17.25

36.30

81.88

109.74

50.80

S&P North American Health Care Index

3.24

18.72

43.26

103.76

154.45

97.02

*ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการ โดยเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง MSCI World Health Care Index, S&P Global 1200 Healthcare Index และ S&P North American Healthcare

 


          ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า Health Care Sector มีความน่าสนใจที่จะลงทุนในระยะยาว กองทุนนี้จึงเหมาะสมสำหรับผู้แสวงหาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว  ไม่ใช่กลุ่มที่คาดหวังผลตอบแทนสูงเพียงระยะสั้นๆ

 

         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ บัวหลวงโฟน 1333 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน หรือที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

                                                                                                                                        23 เมษายน 2557