อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 6
ที่มา Money Mart - 30 เม.ย. 57

 

 

 

 

 

 กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 6

 

          คุณพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  กรรมการผู้จัดการ  กลุ่มจัดการกองทุน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล   (BSIRICG) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน เป็นครั้งที่6 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหน่วย สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2557 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่  2 พ.ค. 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 2557 ทั้งนี้ จะเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกครั้ง ในวันที่ 6 พ.ค. 57 เป็นต้นไป

 

          แม้ว่าในช่วงระหว่างเดือนก.พ.– มี.ค. 2557 ดัชนีจะยังคงมีความผันผวนมาก โดย SET Index เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,272 – 1,381จุด อย่างไรก็ตาม ด้วยความยึดมั่นในปรัชญาการลงทุนของ บลจ.บัวหลวง ที่เน้นแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ในหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน โดยมุ่งไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความชัดเจนของความสามารถในการทำกำไร และสามารถลงทุนได้ในระยะยาว (Good Stock) รวมกับการจับจังหวะการเข้าซื้อขายที่ดี (Good Trade) ทำให้กองทุน BSIRICG มีผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวดีขึ้น และสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ในครั้งนี้ แม้ว่าตลาดจะถูกกระทบจากปัจจัยลบในประเทศ ได้แก่ สถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อ ความล่าช้าของการเบิกจ่ายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว และปัจจัยลบต่างประเทศ  ได้แก่  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน  การทำ QE Tapering ของสหรัฐอเมริกา และเหตุการณ์ความไม่สงบในยูเครน

 

          อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นมักจะถูกกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งบวกและลบ ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนอยู่เสมอๆ แต่ไม่ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนมากน้อยเพียงใด  ทีมจัดการกองทุนบัวหลวง ก็จะยังคงยึดมั่นในนโยบายและหลักการลงทุนของกองทุน BSIRICG ที่เน้นให้น้ำหนักลงทุนกับหุ้นของกิจการที่ยังมีแนวโน้มที่ดี มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า 3% ต่อปี และมีบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนโอกาสที่จะจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้ในอนาคต

 

          ทีมจัดการกองทุนบัวหลวง ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านที่ไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับเราตลอดมา เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ บัวหลวงโฟน 1333  ตัวแทนขายกองทุนรวมของกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน หรือกองทุนบัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

                                                                                    30 เมษายน 2557