อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
JASIF พร้อมจ่ายเงินปันผลคืนนักลงทุน
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 8 เม.ย. 58

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 Press Release 

 

JASIF พร้อมจ่ายเงินปันผลคืนนักลงทุน 

 

          นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการ Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่านับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)  เมื่อวันที่ 10 ก. พ. ที่ผ่านมา กองทุน JASIF ได้รับมอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานกิจการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง) อย่างต่อเนื่อง  ทั้งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต ที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ส่งมอบให้กองทุนทุกสิ้นเดือนมาตลอดไตรมาสหนึ่งและจะทยอยส่งมอบให้กองทุนทุกๆ เดือนจนครบ 24 เดือน ทำให้ ณ ปัจจุบัน กองทุนมีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรวมแล้วทั้งสิ้น 815,500 คอร์กิโลเมตร  ส่งผลให้กองทุนมีรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมีสภาพคล่องจากเงินค่าเช่ารับล่วงหน้า 3 เดือนที่ได้รับเมื่อวันส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ผ่านมา 

 

          โดยบลจ.บัวหลวงในฐานะบริษัทจัดการกองทุน JASIF ได้นำเงินที่ได้รับดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. อาทิ  พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากธนาคารฯลฯ เป็นต้นส่งผลให้กองทุนมีผลประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง  จากสภาพคล่องดังกล่าวทำให้กองทุนสามารถนำมาพิจารณาจัดสรรเพื่อจ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุนได้ตามที่ประมาณการไว้ตามที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนซึ่งบลจ.บัวหลวงคาดว่าจะพิจารณาและจ่ายเงินปันผล ภายใน 60 วันหลังจากวันปิดงวด

 

          ทั้งนี้สำหรับปี 2558 จากราคาเสนอขายที่ 10 บาท คาดว่าเงินที่นักลงทุนจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 9.0%  โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8%  อันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้า(อัตราการจ่ายคืน การจ่ายเงินปันผล และการทยอยจ่ายคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน มีสมมติฐานว่ากองทุนซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในวันที่ 1 ธันวาคม 2557) ปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน JASIF  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เท่ากับ 10.0432 บาท ขณะที่ราคาปิดณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 9.20 บาท

 

          ผู้ลงทุนและผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บลจ.บัวหลวง โทร. 02-674-6488 กด 8หรือ www.bblam.co.thหรือโปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือข้อมูลทั่วไปของกองทุนที่ www.jas-if.com


การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุน ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

8 เมษายน 2558