อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวง ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 27 เม.ย. 58

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                     Press Release 

          

กองทุนบัวหลวง ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิก 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 

          นายสุธีร์  คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทฯ ผ่านการรับรองถึงระดับได้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action CoalitionAgainst Corruption หรือ CAC) โดยเป็น 1 ใน 109 บริษัทที่ผ่านการรับรองในระดับการเป็นสมาชิก 

 

          โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ ทั้งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  

 

สำหรับการเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว แบ่งได้ 2 ระดับ คือ

          1. ระดับการแสดงเจตนารมณ์  บริษัทที่เข้าร่วมโครงการระดับนี้ เป็นระดับเบื้องต้นโดยลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในระดับนี้ถึง 449 บริษัท

          2. ระดับการเป็นสมาชิก  สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการระดับนี้ จะต้องผ่านการแสดงเจตนารมณ์แล้ว และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการแนวร่วมฯ กำหนด โดยจะต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์  ปัจจุบันมีบริษัทที่ผ่านการรับรองระดับการเป็นสมาชิก 109 บริษัท

 

          นอกเหนือจากบลจ.บัวหลวงแล้ว ขณะนี้บริษัทในเครือบัวหลวง คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) ก็ผ่านการรับรองในระดับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตด้วยเช่นกันอันเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของเราที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้คอร์รัปชั่นหมดสิ้นไปจากสังคมไทย

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

27 เมษายน 2558