ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ออมสิน ขับเคลื่อนเม็ดเงินกองทุนหมู่บ้าน เกินเป้าหมาย
ที่มา ธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย - 5 ต.ค. 58

 

 

 

 

 

 

ออมสิน ขับเคลื่อนเม็ดเงินกองทุนหมู่บ้าน เกินเป้าหมายแล้ว 15,834 กองทุน 

เร่งอนุมัติ ภายในตุลาคมนี้ ได้ครบ 30,000 หมู่บ้าน 

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาท โดยสนับสนุนผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในระยะแรกพิจารณาจากกองทุนหมู่บ้านเกรด A และ B ซึ่งหลังจากที่เบื้องต้นมีหมู่บ้านที่มีความพร้อม และธนาคารออมสินได้อนุมัติวงเงินไปเมื่อวันเปิดโครงการ (14 กันยายน 2558) จำนวน 8,441 กองทุน วงเงิน 8,441 ล้านบาท จากเป้าหมาย 30,000 กองทุน วงเงิน 30,000 ล้านบาท    โดยคาดว่าสิ้นเดือนกันยายน 2558 จะสามารถอนุมัติวงเงินได้ 15,000 กองทุน นั้น ขณะนี้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 ปรากฏว่า ธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินกู้ให้กองทุนหมู่บ้านที่จองสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวไปแล้วรวมจำนวน 15,834 กองทุน คิดเป็นวงเงิน 15,793.97 ล้านบาท โดยมีกองทุนที่สมาชิกรายย่อยได้เบิกรับเงินกู้แล้ว 4,689 กองทุน คิดเป็นวงเงิน 4,637.78 ล้านบาท


ทั้งนี้ ตลอดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงานของธนาคารออมสินทุกสาขา ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจในความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีทีมงานจากธนาคารออมสินลงพื้นที่พบปะหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินในโครงการนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน แต่ต้องนำเม็ดเงินไปใช้อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย มีแผนงานโครงการชัดเจน ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้กองทุนหมู่บ้านในระดับนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเม็ดเงินที่ได้ไปถึงสมาชิกแล้ว 4,637.78 ล้านบาท คิดเป็นยอดเงินเฉลี่ยต่อราย 31,500 บาท คิดเป็นจำนวนสมาชิกรายย่อย 146,000 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่มีรายได้น้อย ก็จะได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินของกองทุนตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านนี้

 


อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน มีข้อมูลติดตามถึงตัวสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับเงินไปแล้ว ซึ่งสรุปจำแนกกลุ่มอาชีพผู้ใช้เงินนี้ได้ว่า 79.78% มีอาชีพเกษตรกรรม, 15.51% ทำการค้าขาย, 1.87% ชาวบ้านที่ผลิตสินค้าพื้นบ้านเพื่อจำหน่าย, 0.97% มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอื่นๆ อีก 1.84% นำไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนต่างๆ

“ธนาคารออมสิน ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจ ต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างถูกวิธีในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ โดยภายในเดือนตุลาคมนี้ ธนาคารออมสินจะอนุมัติโครงการให้กับกองทุนหมู่บ้านให้ครบ 30,000 ล้านบาท และจะกระจายเงินให้แก่สมาชิกรายย่อยให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเท่ากับครบเป้าหมายก่อนกำหนดสิ้นปีนี้”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน  หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือ MyMo Call Center โทร.1143