ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ครบอายุกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M8
ที่มา บลจ.กรุงศรี - 5 ต.ค. 58

 การครบอายุกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M8

 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M8 ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติพร้อมกับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M8 

 

            ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุของกองทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจดทะเบียนเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด