ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ ต่างกับ กองทุนเปิดทั่วไปอย่างไร
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 15 ต.ค. 58

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

 

ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) ต่างกับกองทุนเปิดทั่วไป

 

            เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund*) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน


*Feeder Fund หมายถึง กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเพียง
กองทุนเดียว


กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับใคร


- ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนไปในต่างประเทศ

- คาดหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวจากการเติบโตของอุตสาหรรม Health Care ทั่วโลก

- สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้

- ที่เข้าใจความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

- ความเสี่ยงกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)


ทั้งนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) มีความเสี่ยงเบื้องต้น ดังนี้

 

         ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน WGH ซึ่งลงทุนในตราสารทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - กองทุน BCARE ลงทุนเป็นเงิน US Dollar จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ราคา NAV ที่ บลจ. บัวหลวง ประกาศทุกวันนั้นจะผ่านการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทแล้ว


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.bangkokbank.com/
หรือโทร. 1333