อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงลุยต่อเรื่อง “ทำดี” ผ่านกองทุน B-THAICG
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 21 ก.ย. 60

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                     Press Release

 

 

กองทุนบัวหลวงลุยต่อเรื่อง “ทำดี” ผ่านกองทุน B-THAICG

 

          กองทุนบัวหลวงเดินหน้าส่งเสริมการ “ทำดี” ต่อสังคม และในขณะเดียวกันสนับสนุนการมีบรรษัทภิบาลที่ดีผ่านกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย หรือ B-THAICG

 

          กองทุน B-THAICG จะเปิดขายหน่วยลงทุนกองทุนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 2 ตุลาคมนี้ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท นอกจากนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนดีในระยะยาวจากหุ้นที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีแล้ว ยังเป็นการทำดีเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย

 

          นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย หรือ B-THAICG เป็นกองทุนรวมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้สนใจลงทุนได้ทำความดีตั้งแต่เริ่มลงทุน โดยทำดีแรก คือ ลงทุนหุ้นของกิจการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และทำดีที่สอง คือ เงินค่าจัดการกองทุนที่กองทุนบัวหลวงได้ จะแบ่งบางส่วนไปสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 

          “เงินลงทุนจะนำไปลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการกำกับกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับคะแนน CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้บริษัทที่ลงทุนยังต้องได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน” นายวศิน กล่าว

 

          นายวศิน กล่าวต่อไปว่า กองทุนบัวหลวงจะรวมพลังกับนักลงทุนทุกท่านเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ดีในระยะยาว โดยจะนำ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้กับองค์กรหรือโครงการ ที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และหรือ ที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการร่วม เป็นผู้พิจารณาการบริจาค

 

          กองทุนหุ้นธรรมาภิบาลไทยถือเป็นการรวมพลังร่วมกันของอุตสาหกรรมจัดการกองทุน ที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยในเบื้องต้นมี 11 บริษัทที่ออกกองทุนนี้ ได้แก่ กองทุนบัวหลวง บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.กสิกรไทย บลจ.เอ็มเอฟซี และบลจ.บางกอกแคปปิตอล ซึ่งจะทำการทยอยเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้

 

          ข้อมูลกองทุน B-THAICG : http://www.bblam.co.th/asset/pros_b-thaicg_1.pdf

 

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

 

ผู้Œลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

กองทุนบัวหลวง

20 กันยายน 2560