แบบทดสอบ
 
แบบสอบถามเพื่อวัดความทนทานในความเสี่ยง  >>>
1